Právo nehnuteľností a bytové právo

Ťažiskovou činnosťou kancelárie je poskytovanie právnych služieb s osobitným odborným zameraním na právne vzťahy týkajúce sa nehnuteľností poskytované fyzickým aj právnickým osobám.

V rámci týchto služieb kancelária zabezpečuje:

  • Spracovanie, spisovanie, analýzu a pripomienkovanie zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností a to jednak z hľadiska preverovania a riešenia otázok vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, pri prevode a prechode vlastníckych práv, nadobúdanie nehnuteľností kúpou, zámenou, darom, výstavbou, vstavbou a nadstavbou, dohody o vyporiadaní spoluvlastníckych práv (podielového a bezpodielového spoluvlastníctva), zriaďovania vecných bremien a záložných práv.
  • Komplexné právne služby vo veciach nájmu a podnájmu nehnuteľnotí, bytového práva, vyporiadanie a zánik spoločného nájmu bytu, prechod nájmu, prevod členských práv v bytovom družstve a podobne upravených v širokom spektre predpisov občianskeho, stavebného, pozemkového a správneho práva.
  • V súvislosti s touto agendou zabezpečujeme právne poradenstvo, zastupovanie klientov pred súdmi, v katastrálnom konaní, pred inými orgánmi verejnej správy. Zastupovanie klientov v rámci zmluvných vzťahov podľa občianskeho alebo obchodného práva medzi právnickými a fyzickými osobami, napr. pred developerskými spoločnosťami, zhotoviteľmi, realitnými kanceláriami, inančnými inštitúciami a podobne.
  • Základné poradenstvo v daňových otázkach týkajúcich sa prevodu a nájmu nehnuteľností a základné poradenstvo v otázkach financovania kúpy nehnuteľností prostredníctvom stavebného sporenia a hypotekárnych úverov.