Občianske a rodinné právo

V rámci občianskeho a rodinného práva kancelária poskytuje právne služby fyzickým a právnickým osobám z vybraných oblastí občianskeho a rodinného rpáva, týkajúce sa vecných práv, náhrady škody, vydania bezdôvodného obohatenia, záväzkového práva, dedičského práva, vymáhania pohľadávok, zastupovanie vo väčšine konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku a Občianskeho zákonníka, Zákona o rodine a Exekučného poriadku.


Právne služby kancelária zabezpečuje spisovaním návrhov, žalob a iných podaní, spisovaním, analýzou a pripomienkovaním rôznych občiansko-právnych a rodinno-právnych listín a zmlúv, zastupovaním v občianskom súdnom konaní, v dedičskom konaní vrátane vyhotovovania závetov a listín o vydedení, exekučnom konaní, pred ostatnými orgánmi verejnej správy, zmluvými partnermi a podobne.