Obchodné právo

V rámci obchodného práva kancelária poskytuje komplexný servis pri zakladaní, zmenách a transformácie obchodných spoločností, ktorý zahŕňa:
  • vypracovanie potrebných dokumentov, zmlúv a iných listín potrebných pre založenie spoločnsoti a jej registráciu v obchodnom registri,
  • zabezpečenie živnostenských a obdobných oprávnení k podnikaniu,
  • zabezpečenie notárskych služieb,
  • spracovanie podania do obchodného registra, vypracovani návrhu a jeho podanie v mene klienta,
  • zastupovanie klientov pri jedndotlivých právnych úkonoch súvisiacich so založením spoločnosti pred registrovýmm súdom, živnostenským úradom, prípadne iným orgánmi štátnej správy.

Ďalej kancelária poskytuje služby vo vybraných oblastiach záväzkového práva podľa jednotlivých ustanovení Obchodného zákonníka:

  • vymáhanie pohľadávok,
  • vypracovanie, posúdenie, pripomienkovanie, právny rozbor, úprava rôznych zmlúv a listín, účasť na rokovaniach s partnermi,
  • záväzky: uplatňovanie práv v mimosúdnom konaní i v súdnom konaní, právny rozbor,
  • právne analýzy vzniknutých či ešte len vznikajúcich sporov, ich možné riešenie,
  • zastupovanie v občianskom súdnom konaní, exekučnom konaní.