Profil

Vážení klienti, milí obchodní partneri,

advokátska a realitná kancelária DOMICILIUM poskytuje svoje služby od roku 1996. Zakladateľkou kancelárie je JUDr. Zuzana Kozáková, advokátka zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Kancelária sa od svojho vzniku kontinuálne špecializuje predovšetkým na oblasť nehnuteľností a to najmä z pohľadu riešenia rôznorodzých právnych vzťahov týkajúcich sa nehnuteľností, ale v neposlednom rade aj priamej realitnej činnosti.

Ťažiskovou činnosťou kancelárie je poskytovanie právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii v z není neskorších predpisov, s osobitným odborným zameraním na právne vzťahy týkajúce sa nehnuteľností a to jednak z hľadiska riešenia otázok vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam - prevod, prechod vlastníckych práv, nadobúdanie nehnuteľností výstavbou, vstavbou a nadstavbou, vysporiadania spoluvlastníckych práv (podielového a bezpodielového spoluvlastníctva), darovania, vecných bremien a záložných práv, dedičských práv a pod., ďalej nájmu a podnájmu nehnuteľností, bytového práva, vysporiadanie a zánik spoločného nájmu bytu, prechod nájmu, prevod členských práv v bytovom družstve a pod. upravených v širokom spektre predpisov občianskeho, stavebného, pozemkového, správneho práva.

V rámci svojej činnosti zabezpečuje komplexné služby spojené so sprostredkovaním predaja, kúpy, zámeny a nájmu nehnuteľností a výmeny a zámeny bytov - realitnú činnosť.

Od roku 2008 kancelária rozšírilia svoju činnosť o alternatívne - mimosúdne riešenie sporov prostredníctvom mediácie, vykonávanú podľa zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov.

Hlavným cieľom kancelárie je poskytovať profesionálne, rýchle a korektné služby s individuálnym prístupom ku klientovi a s garanciou právnej istoty. Podľa možnosti flexibilne vychádzať v ústrety potrebám a časovým požiadavkám klientov, vytvárať podmienky pre vzájomnú komunikáciu, kontakty, realizáciu a uzatváranie obchodných prípadov v príjemnej a priateľskej atmosfére ku vzájomnej spokojnosti všetkých zainteresovaných a pracovať v duchu praxou osvedčenej myšlienky :

spokojný klient - najlepšia reklama. 

Komunikácia s našou advokátskou kanceláriou je možná prostredníctvom emailu, telefonicky a prostredníctvom našej web stránky. Osobné stretnutia dojednávame vopred prostredníctvom uvedených kontaktov. Neváhajte a kontaktujte nás.