Odmena

Odmena advokáta za poskytnuté právne služby sa stanovuje podľa Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška").

Konkrétna odmena závisí od potreby právnych služieb a dohody medzi klientom a advokátom. Pred samotným poskytnutím právnej pomoci prediskutujeme s klientom spôsob určenia odmeny za služby kancelárie. Presnú kalkuláciu odmeny poskytneme po preštudovaní materiálov, čo umožní odhadnúť náročnosť prípadu.

Do odmeny sa nezahŕňajú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne, správne a iné poplatky, výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy a iné.

Advokát je oprávnený požadovať od klienta primeraný preddavok.

Zmluvná odmena sa môže určiť ako:

Paušálna odmena
môže sa dohodnúť odmena za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí, prípadne za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas.

Tarifná odmena
základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarinej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva podľa počtu úkonov, ktoré advokát vo veci vykonal podľa advokátskej tarify.

Hodinová odmena
tento druh odmeny sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Podielová odmena
sa môže dohodnúť vo forme peňažného podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20 % z hodnotu veci.

Spôsob platby sa určuje po dohode klienta s advokátom. Ponúkame Vám nasledovné spôsoby platby: v hotovosti do pokladne advokátskej kancelárie alebo prevodom na účet advokátskej kancelárie.